Bài viết này chắc chắn là không có ý tốt và là đối thủ của họ. Nói chung là ko có mục đích tốt